§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Akcja pod nazwą „Powiedz mi co myślisz o fotografii porodowej” (dalej „ANKIETA Z NAGRODAMI” bądź „AKCJA”) organizowana jest przez markę Obiektywnie Najpiękniejsze (dalej „Organizator”).
2. Celem AKCJI jest promowanie idei fotografii porodowej, poznanie opinii i analiza świadomości Polek na temat tego rodzaju fotografii. Zachętą do wzięcia udziału w AKCJI są nagrody wskazane w niniejszym Regulaminie.
3. Akcja ANKIETA Z NAGRODAMI będzie trwała od dnia 2019-09-18 do dnia 2019-11-31. Udział w AKCJI polega na podzieleniu się własną opinią o fotografii porodowej poprzez wypełnieniu ankiety „Powiedz mi co myślisz o fotografii porodowej” przygotowanej na stronie www.obiektywnienajpiekniejsze.pl (dalej „ANKIETA”). Wyniki ANKIETY zostaną omówione podczas Live na Instagramie na koncie Obiektywnie Najpiękniejsze (instagram/obiektywnie_najpiekniejsze). Osoby nagrodzone będą wyłonione w drodze losowania podczas Live oraz ogłoszone na stronie internetowej www.obiektywnienajpiekniejsze.pl, stronie www.facebook/obiektywnie najpiekniejsze oraz instagram/obiektywnie_najpiekniejsze w terminie 14 dni od zakończenia ANKIETY Z NAGRODAMI. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia Akcji jednak nie dłużej niż do 15-01-2020 r.

UWAGA: Decyzją Organizatora AKCJA zostaje wydłużona do 31 grudnia 2019 r. Do tego dnia można wypełniać ANKIETĘ i tylko ankiety oddane do tego dnia będą brały udział w rozdaniu nagród.


4. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia ANKIETY Z NAGRODAMI, zasady uczestnictwa, nagrody, sposób wyłonienia laureatów oraz przekazania im przyznanych nagród.
5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z tym, że nie mogą one pogarszać sytuacji uczestnika, który przystąpił do ANKIETY Z NAGRODAMI przed dokonaniem zmiany.
6. Akcja ANKIETA Z NAGRODAMI organizowana jest na terytorium Polski, wyłącznie na stronie internetowej o adresie: www.obiektywnienajpiekniejsze.pl
7. Fundatorem Nagród w akcji ANKIETA Z NAGRODAMI jest Obiektywnie Najpiękniejsze.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W ANKIECIE Z NAGRODAMI

1. ANKIETA Z NAGRODAMI dostępna jest dla osób fizycznych, które w dniu rozpoczęcia ANKIETY Z NAGRODAMI mają ukończone 18 lat, zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).
2. W AKCJI nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora ani osoby, które brały udział w organizowaniu ANKIETY Z NAGRODAMI, a także członkowie ich najbliższych rodzin, za których uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia bądź faktycznego wspólnego pożycia.
3. Warunkiem uczestnictwa w ANKIECIE Z NAGRODAMI jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) posiadanie statusu Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1 i 2
b) wypełnienie ankiety „Powiedz mi co myślisz o fotografii porodowej” zamieszczonej na stronie www.obiektywnienajpiekniejsze.pl
c) zapoznanie się w całości z Regulaminem (wzięcie udziału w AKCJI wiąże się ze zgodą na zastosowanie wszystkich jego postanowień)
d) wykonanie zadań ANKIETY Z NAGRODAMI, opisanych w pkt. 4
4. Zadania w AKCJI polegają na:
a) wyborze jednej odpowiedzi na każde pytanie zamknięte ANKIETY Z NAGRODAMI lub wybraniu co najmniej jednej odpowiedzi w przypadku pytań wielokrotnego wyboru
b) podaniu adresu email w celu umożliwienia kontaktu w przypadku wygrania nagrody – brak podania adresu oznacza rezygnację z losowania.
5. Odpowiedzi udzielna w ankiecie są anonimowe i nie będą powiązane z podanym adresem e-mail. Adres email będzie służył jedynie do przeprowadzenia losowania oraz kontaktu z osobą której zostanie przyznana nagroda.
6. Jeden Uczestnik AKCJI może wypełnić ANKIETĘ tylko raz.

§ 3 PRZYZNANIE NAGRÓD W ANKIECIE Z NAGRODAMI

1. Organizator przyznaje 3 (słownie: trzy) nagrody na koniec edycji ANKIETY Z NAGRODAMI – jedną nagrodę główną oraz dwie nagrody dodatkowe.
2. Nagrodą główną jest jedna sesja zdjęciowa wykonana przez fotografkę Obiektywnie Najpiękniejsze. Osoba nagrodzona będzie mogła wybrać typ sesji: reportaż z porodu lub sesja lifestyle noworodkowa lub sesja lifestyle rodzinna.
3. Nagrodą dodatkową są dwa kupony rabatowe w wysokości 30 % na dowolnie wybraną sesję z oferty Obiektywnie Najpiękniejsze.
4. Osoba nagrodzona może przekazać nagrodę innej osobie.
5. Sesja jako nagroda główna oraz sesje z wygranym rabatem muszą odbyć się w przeciągu roku od daty wysłania emaila z informacja o wylosowanej nagrodzie, w terminie dogodnym dla zwycięscy oraz fotografa z Obiektywnie Najpiękniejsze. Sesje mogą odbyć się wyłącznie na ternie Warszawy bądź okolic (do 30 km od Warszawy). Efektem końcowym z każdej sesji będzie przynajmniej 60 najpiękniejszych fotografii wykonanych podczas sesji, oddanych w wersji elektronicznej, starannie wyselekcjonowanych i oddanej autorskiej obróbce fotografki z Obiektywnie Najpiękniejsze.
6. Organizator będzie miał prawo do opublikowania wybranych przynajmniej 10 zdjęć z sesji wykonywanych w ramach nagrody głównej oraz z rabatem przyznanym w ramach nagród dodatkowych. Będą to fotografie wybrane wspólnie z osobami fotografowanymi.
7. Zdobywcy nagród wymienionych w pkt. 1, zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu czternastu dni roboczych od Live o którym mowa w § 1 pkt 3, na adres e-mail podany przez uczestnika w ANKIECIE. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie siedmiu dni roboczych od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadku prawa do nagrody. W odpowiedzi należy wskazać następujące dane: imię, nazwisko, wiek, numer telefonu kontaktowego. Organizator ANKIETY Z NAGRODAMI skontaktuje się telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia szczegółów realizacji nagrody wymienionej w pkt.1.
8. Przyznane nagrody nie mogą być zamieniane na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW ANKIETY Z NAGRODAMI

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, jest administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach ANKIETY Z NAGRODAMI .
2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: adres e-mail. Adres ten będzie służył do przeprowadzenia losowania podczas Live o którym mowa w § 1 pkt 3 oraz kontaktu z wylosowaną Uczestnikiem i w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
3. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników ANKIETY Z NAGRODAMI jest wymagane do udziału w losowaniu nagród.
4. Uczestnik przystępując do ANKIETY Z NAGRODAMI, wyraża zgodę na publikację swoich danych w postaci adresu email podczas Live w przypadku otrzymania nagrody w losowaniu.
5. Do zakończenia ANKIETY Z NAGRODAMI Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem ANKIETY Z NAGRODAMI wysyłając wiadomość na adres e-mail ania.wibig@wp.pl. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w losowaniu.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane jedynie do czasu losowania podczas Live o którym mowa w § 1 pkt 3.
8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, odwołania się do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu ANKIETY Z NAGRODAMI mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej – mailem, na adres ania.wibig@wp.pl w terminie 14 dni od daty zakończenia właściwej edycji ANKIETY Z NAGRODAMI (decyduje data otrzymania zgłoszenia przez Organizatora). Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji.
2. Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, nie będą rozpatrywane.
3. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona indywidualnie przez Organizatora w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Uczestnik, który złożył reklamację, zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia pisemnie najpóźniej w ciągu 21 dni od upływu powyższego terminu. Decyzja Organizatora w tym zakresie jest ostateczna.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią wyłączną podstawę do prowadzenia ANKIETY Z NAGRODAMI, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora ANKIETY Z NAGRODAMI.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 18.09.2019 r.
3. Organizatorowi ANKIETY Z NAGRODAMI przysługuje wyłączne prawo do:
a) ustalenia czynności ANKIETY Z NAGRODAMI;
b) udziału w wyłonieniu zdobywców nagród na podstawie zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w ANKIETA Z NAGRODAMI. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności ANKIETY Z NAGRODAMI oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.obiektywnienajpiekniejsze.pl. Naruszenie przez Uczestników ANKIETY Z NAGRODAMI któregokolwiek z postanowień Regulaminu ANKIETY Z NAGRODAMI, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w ANKIECIE Z NAGRODAMI upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z ANKIETY Z NAGRODAMI oraz powoduje utratę prawa do nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań ANKIETY.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów (np. poczty, przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub administratora sieci komputerowej w tym w szczególności działania sieci Web, w ramach, której jest zaimplementowana strona www.obiektywnienajpiekniejsze.pl lub działania sił wyższych (np. klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego Regulaminem.